فصل دوم: خاطرات مهدی فرهودی

کارخانه رادیولوژی

‏بعد از بیرون آمدن از کارخانه چیت سازی‏‏ مدتی در یک کارخانه ‏‎ ‎‏رادیولوژی در خیابان ایران‏‏ که دستگاه های رادیولوژی می فروخت ‏‎ ‎‏مشغول شدم. ولی ارتباط خود را با بچه های مبارز و آنهایی که از زندان ‏‎ ‎‏آزاد می شدند همچنان حفظ کرده بودم؛ بین شش ماه تا یک سال در ‏‎ ‎‏خیابان ایران‏‏ ماندم. ساواک دفتری حوالی پارک شهر‏‏ و چهارراه ابوسعید‏‏ ‏‎ ‎‏داشت. هر چند وقت یک بار من را می خواستند، سؤالاتی می پرسیدند و ‏‎ ‎‏دعوت به همکاری می کردند؛ اما من همچنان روش مبارزه مخفی را ‏‎ ‎‏حفظ می کردم.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 86