خاطرات آیت الله پسندیده: گفته ها و نوشته ها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 1


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 2

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آیت الله پسندیده ‏

‏ ‏

‏ ‏

(گفته ها و نوشته ها)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

یادها ـ 9

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏واحد خاطرات‏

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 3