بخش دوم: شرح حال خاندان ما

شرح حال دامادها

شرح حال دامادها

 

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 62