بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران

سرکوب تظاهرات و ورود خشمگینانه سردار سپه به مجلس

‏ ‏

‏خود سردار سپه وارد مجلس شد و مرحوم موتمن الملک رئیس وقت مجلس که سابقه‏‎ ‎‏درخشانی داشت و تحت تأثیر واقع نمی شد و شاید از بهترین رؤسای مجلس بود به‏‎ ‎‏سردار سپه رضاخان تندی و تشدد کرده بود که به چه جهت در مجلس وارد شدید؟ او‏‎ ‎‏جواب داده بود برای حفظ نظم. مرحوم موتمن الملک جواب می دهد حفظ نظم مجلس‏‎ ‎‏با ماست و سردار سپه می گوید حفظ نظم مملکت با من است و چون رضاخان نسبت به‏‎ ‎‏حاضران اهانت کرد جمعی او را راهنمایی کردند. ظاهراً آقا میرزا یحیی دولت آبادی‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 156
‏مصلحت اندیش به او مطالبی گفته بود و سردار سپه با حال تعرض و تشدد از مجلس‏‎ ‎‏خارج شد. رئیس مجلس دستور می داد زنگ بزنند و وکلا را برای تشکیل جلسه دعوت‏‎ ‎‏و احضار کنند که جلسه رسمی تشکیل دهند. البته وکلا و جمعی از علما در مجلس بودند‏‎ ‎‏ولی چون تعطیل بود جلسه نداشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 157