داوود عباس زاده

نگرانکننده ترین خبر

‏در روزنامه هایی که برایمان از طرف عراقی ها می آمد نوشته بود که وضعیت جسمی امام‏‎ ‎‏خوب نیست. بچه ها، بعد از آن، هر شب نذر و نیاز مخصوص داشتند و برای امام دعا‏‎ ‎‏می کردند. ‏

‏دشمن هم با اینکه دشمن بود و توقعی نمی شد از او داشت، زیاد مزاحم بچه ها‏‎ ‎‏نمی شد. بعد از رحلت امام، آنها هم خوشحال نبودند و ما هم در چهره شان خوشحالی‏‎ ‎‏نمی دیدیم.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 6