داوود عباس زاده

وجود امام، مایه مقاومت

‏ما چون از اسرای اولیه بودیم، به خود می گفتیم: اگر ده روز دیگر اینجا بمانیم طاقت‏‎ ‎‏نمی آوریم و تلف می شویم! اگر ده روز دیگر جنگ تمام نشود، چه اتفاقی برایمان‏‎ ‎‏می افتد؟‏

‏آن وضعی که عراقی ها داشتند، با آن آزار و اذیتها و آن وضع بهداشت و کمبود غذا‏‎ ‎‏خیلی آزاردهنده بود، ولی به هرحال، کلام و صحبتهای امام و مسائلی که بزرگترهای‏‎ ‎‏اردوگاه (مثل روحانیون و کسانی که با تجربه تر بودند) مطرح می کردند، واقعاً بچه ها را با‏‎ ‎‏روحیه نگه می داشت. بعد از اینکه آزاد شدیم، خودمان باورمان نمی شد این مدت‏‎ ‎‏طولانی، یعنی ده سال، را دوام آورده ایم. البته، حالا می فهمیم که همه آن استقامتها نتیجه‏‎ ‎‏وجود امام و نفوذ کلام امام و روحیه گرفتن از ایشان بود. البته، این مسأله فقط در مورد ما‏‎ ‎‏بچه مذهبی ها نبود، بلکه در اقلیتهای مذهبی (مثل ارمنی ها) هم که در آنجا بودند دیده‏‎ ‎‏می شد؛ زیرا آنها هم از کلام امام تأثیر می گرفتند و به یاد امام این راه را تحمل می کردند. ‏


کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 7

‎ ‎

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 8