علی علیدوست قزوینی

بالاخره کسی شعار نداد

‏فراوان پیش می آمد که عراقی ها بچه ها را می بردند و به بهانه های مختلف شکنجه‏‎ ‎‏می کردند و از آنها می خواستند که به حضرت امام توهین کنند، ولی این کار هیچ وقت‏‎ ‎‏صورت نگرفت و این آرزو در دل دشمن ماند. حتی گاهی آنقدر بچه ها را می زدند که از‏‎ ‎‏هوش می رفتند. برای همین، ما خدمت آقای ابوترابی رسیدیم و عرض کردیم: گاهی‏‎ ‎‏بچه ها تا سر حد مرگ شکنجه می شوند! ایشان فرمودند: اگر می بینید ناچارید، اشکالی‏‎ ‎‏ندارد. ما هم به بچه ها گفتیم: اگر می بینید کارد به استخوان رسیده چیزهایی بگویید؛ اما‏‎ ‎‏این اتفاق روی نداد و کسی شعار نداد.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 13