علی علیدوست قزوینی

برنامه دهه فجر

‏در سال 1364 ما به جمع آوری شرح حال حضرت امام مشغول شدیم تا در دهه فجر‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 17
‏برای بچه ها باز گو کنیم. جمعی از دوستان دانشجو و طلبه حدود ده تا پانزده روز روی‏‎ ‎‏این برنامه کار کردند و هر کس هر چه می دانست بر روی کاغذ آورد. بعد، اینها را به‏‎ ‎‏شکل یک دفترچه در آوردیم که در بین بچه ها می چرخاندیم و در مناسبتهای مختلف‏‎ ‎‏آنها را می خواندند. این کار در دوره ای اتفاق افتاد که کاغذ و قلم آزاد بود. دفترچه ما‏‎ ‎‏حدود پنجاه الی شصت برگ و خیلی زیبا شده بود که اتفاقاً یک نسخه از آن به دست‏‎ ‎‏عراقی ها افتاد.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 18