علی علیدوست قزوینی

عکس در ساعت مچی

‏عکسهای حضرت امام گاهی به دست بچه ها می رسید. اولین عکسی که از حضرت امام‏‎ ‎‏به دست ما رسید مربوط به یکی از دوستان به نام آقای خلیلی بود. ایشان دو تا بچه‏‎ ‎‏داشت و خانواده ایشان بچه هایشان را کنار عکس حضرت امام نشانده بودند و از آنها‏‎ ‎‏عکس گرفته بودند. مدتها این عکس در دست بچه ها می چرخید. این قضیه مربوط به‏‎ ‎‏سال 1360 بود. عکس کوچک دیگری هم بود که یکی از بچه ها در ساعت مچی خود‏‎ ‎‏جاسازی کرده بود و روزهای پنج شنبه ساعت را می چرخاند و بچه ها آن را  مشاهده‏‎ ‎‏می کردند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 19