سید ابراهیم ظهوری

سید ابراهیم ظهوری[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 25

  • )) سید ابراهیم ظهوری متولد 1331 دزفول که در تاریخ 4 / 7 / 59 در منطقه عین خوش به اسارت درآمد. وی در تاریخ 27 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.