سید ابراهیم ظهوری

سخن امام کافی بود

‏در مسأله عزل آقای منتظری، بجز برای عدۀ محدودی، جریان برای همه قابل قبول بود.‏‎ ‎‏اینکه امام گفته بودند ایشان باید از قائم مقامی عزل شود، برای ما کافی بود. البته، ما سعی‏‎ ‎‏می کردیم در آنجا دودستگی بین دوستان پیش نیاید. چون می ترسیدیم عراقی ها‏‎ ‎‏بخواهند از این مسأله سوء استفاده کنند.‏


کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 32
‏اعلام آتش بس در جنگ و قبول قطعنامه 598 از سوی ایران که تا حدودی برخلاف‏‎ ‎‏انتظار ما هم بود، از نظر روحی روی بچه ها تأثیر کرد. ما این مطلب را تحلیل کردیم و‏‎ ‎‏همه به این نتیجه رسیدیم که فرمان، فرمان امام است و باید از آن اطاعت کرد؛ حتی اگر‏‎ ‎‏ما از اسارت آزاد نشویم هم مشکلی نیست. ایشان به ما دستور دادند به جنگ برویم و ما‏‎ ‎‏اطاعت کردیم و به جبهه رفتیم؛ الآن هم می گویند جنگ تمام شده است و قطعنامه را‏‎ ‎‏قبول کرده اند، باز ما می پذیریم و هیچ مشکلی با آن نداریم.‏

‏من اگر بخواهم مطالب خود را جمع بندی کنم باید عرض کنم که: هر سخن و صحبت‏‎ ‎‏و خاطره و کلام و حتی عکسی از حضرت امام، برای ما روحیه دهنده بود.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 33