علی سرداری

همه فعالیتها فرهنگی بود

‏فعالیتهای ما از اول تا آخر اسارت، همه فرهنگی بود؛ به خصوص درباره افکار و‏‎ ‎‏اندیشه های امام زیاد کار می کردیم. ما حرفهای امام را شبیه کتابهای چهل حدیث در‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 58
‏دفتری جمع کرده بودیم و آن را مکرر می خواندیم. مثلاً، امام فرموده بودند: «در مجالس‏‎ ‎‏پرخرج شرکت نکنید و خود نیز چنین مجالسی نداشته باشید». چرا که در اینطور مجالس‏‎ ‎‏خدا حضور ندارد (بلکه شیطان حضور دارد). ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 59