علی سرداری

عشق زندگی بخش

‏عاملی که ما را در اسارت زنده نگه داشته بود، همانا یاد امام بود و مرحوم حاج آقا‏‎ ‎‏ابوترابی بود که این عشق را در دل ما زنده کرده بود. این عشق امام بود که بچه ها را زنده‏‎ ‎‏نگه داشته بود وگرنه بچه های ما در آنجا سالم نمی ماندند و از بین می رفتند؛ یعنی از‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 62
‏لحاظ روحی از بین می رفتند و صرفاً مردگان متحرکی می شدند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 63