غلامعباس عرفانی

در خدمت ظلم

‏به یاد دارم عراقی ها، با هدف شستشوی مغزی ما، از عده ای از روحانیون درباری‏‎ ‎‏استفاده می کردند؛ یعنی آنها را به اردوگاه می آوردند تا با سخنانشان ما را منحرف سازند.‏‎ ‎‏ولی جوابهای کوبنده بچه ها در مقابل توهین آنها به حضرت امام، به آنان فهماند که از این‏‎ ‎‏طریق نمی توانند به خواسته های پوچ و اهداف باطل خود برسند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 65