سید محمدحسین موسوی

سید محمدحسین موسوی[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 71

  • )) سید محمدحسین موسوی متولد 1342 اهواز که در تاریخ 2 / 1 / 61 در منطقه شوش به اسارت درآمد. وی در تاریخ 26 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.