سید محمدحسین موسوی

دستخط امام در آسایشگاه

‏گاهی بچه ها با استفاده از نامه به صورت رمزی پیامهای امام را از بستگان‏‎ ‎‏خود درخواست می کردند. این نامه ها گاهی پیام امام را منعکس می کرد. در‏‎ ‎‏موارد محدودی نیز، امام خود جواب داده بودند که اینها همه برای ما روحیه بخش‏‎ ‎‏بود. این پیامها نوشته می شد و در آسایشگاهها خوانده می شد، یا دستخط امام دست به‏‎ ‎‏دست بین بچه ها می گشت و همه می دیدند. همه اینها برای ما اسرا بسیار روحیه دهنده‏‎ ‎‏بود.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 72