سید محمدحسین موسوی

قطره ای از رحمت الهی

‏ناگفته نماند که روحیه داشتن و مقاومت ما در اسارت، خیلی مدیون سرور عزیز و‏‎ ‎‏بزرگوارمان، مرحوم حاج آقا ابوترابی ـ رحمة الله ـ است. زمانی که من به ایران برگشتم،‏‎ ‎‏فامیل و بستگانم جمع شده بودند و سؤال می کردند چطور شد شما بعد از گذشت‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 74
‏هشت ـ نه سال سالم برگشتید؟ منظور آنان از این سؤال به روحیه بالای ما برمی گشت و‏‎ ‎‏سلامتی ما به خاطر روحیه خوب ما بود. گفتم: سلامت ما به خاطر این است که خداوند‏‎ ‎‏قطره ای از دریای بیکران رحمتش را به ما عنایت فرموده بود و آن وجود حاج آقا‏‎ ‎‏ابوترابی ـ رحمة الله ـ بود که در اردوگاههای عراق مانند فرشته نجات عمل می کرد.‏‎ ‎‏وجود ایشان باعث شد که ما در اسارت، باروحیه و بانشاط باشیم و این ایام را اینگونه‏‎ ‎‏سپری کنیم و در نهایت به سلامت به ایران برگردیم و به همین دلیل، تا آخر عمر همۀ ما‏‎ ‎‏مدیون ایشان هستیم و امیدواریم فردای قیامت هم از شفاعت آن بزرگوار بهره مند شویم.‏


کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 75

‎ ‎

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 76