محمد گیتی

آتش گلستان شد

‏در اسارت، با وجود کمبودهای بسیار و شکنجه های طاقت فرسا چیزی از اعتقاد بچه ها و‏‎ ‎‏ایمانشان به امام و نظام کم نشد، حتی می توان گفت بیشتر هم شد و با قرار گرفتن در آن‏‎ ‎‏فضا، به حقانیت امام و انقلاب اسلامی بیشتر پی بردند؛ چراکه وقتی بچه ها اعمال زشت‏‎ ‎‏و غیر انسانی عراقی ها را می دیدند، مسائل زیادی برایشان روشن می شد. تلویزیون‏‎ ‎‏عراق هم خیلی چیزها نشان می داد که هر بیننده ای می توانست قضاوت کند جبهه ما با‏‎ ‎‏جبهه آنان چقدر فاصله دارد. اساساً، رفتار عراقی ها پشتوانه محکمی نداشت. برای‏‎ ‎‏همین، رفتارشان دلیلی بر محکومیت آنان و تنفر بیشتر ما از آنان بود. از آن طرف، باعث‏‎ ‎‏می شد که بچه ها در اعتقادات و باورهای خودشان محکم تر شوند؛ مثلاً، وقتی فشار‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 78
‏می آوردند تا بچه ها علیه نظام حرف بزنند و به امام و مسئولان نظام توهین کنند، بچه ها‏‎ ‎‏محکم تر شده و به هیچ وجه حاضر به توهین نمی شدند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 79