محمد گیتی

سکوت مطلق در اردوگاه و کل عراق

‏عراقی ها می گفتند: سکوت مطلقی که در اردوگاه شما هست، در کل شهرهای عراق هم‏‎ ‎‏هست. واقعاً، انسان در اینجا جاذبه امام را می فهمد. در کشوری مثل عراق، با آن سلطۀ‏‎ ‎‏مخوفی که بعثیها داشتند، این خیلی مهم است که از زبان خود عراقی ها بشنوید که‏‎ ‎‏به خاطر ارتحال امام، مردم عراق ناراحت هستند. به جرأت می توان گفت امریکایی ها‏‎ ‎‏میزان گرایش مردم عراق به ایران و به حضرت امام را از جریان ارتحال حضرت امام‏‎ ‎‏به دست آوردند و متوجه شدند که ملت عراق تا چه حد به حضرت امام تمایل و گرایش‏‎ ‎‏دارند. آنها همچنین دانستند که اگر صدام برود، قطعاً نظامی شبیه نظام ایران در عراق‏‎ ‎‏تشکیل خواهد شد.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 80