محمد گیتی

چرا امام جام زهر بنوشد؟

‏درباره حوادث و اتفاقات سیاسی ای که در داخل ایران روی می داد و امام درباره آنها‏‎ ‎‏موضع گیری می کردند، بچه ها به حضرت امام اعتقاد کامل داشتند و بر اساس این اعتقاد‏‎ ‎‏می گفتند: همین که امام هست و این اتفاق در حضور ایشان افتاده برای ما کافی است و ما‏‎ ‎‏هیچ نظری غیر از نظر امام نداریم. البته، مسأله قطعنامه و بازگشت به مرزهای بین المللی‏‎ ‎‏برای بچه ها کمی سنگین بود.‏

‏ما در عین اینکه تدبیر و تصمیم حضرت امام را کاملاً قبول داشتیم، سؤالات زیادی‏‎ ‎‏برایمان ایجاد شده بود؛ از جمله اینکه چرا حضرت امام ناچار شدند قطعنامه را قبول‏‎ ‎‏کنند و به قول خودشان جام زهر بنوشند؟ این برای ما سؤال بود، ولی در اصل مسأله،‏‎ ‎‏چون امام در رأس امور بود و مسأله اطاعت از ولی فقیه برای ما روشن بود، حرفی نبود.‏‎ ‎‏برای ما همین قدر مهم بود که بفهمیم چه اتفاقاتی افتاده که حضرت امام ناچار به پذیرش‏‎ ‎‏قطعنامه شده اند.‏


کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 83

‎ ‎

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 84