علی اکبر گله دار عراقی

علی اکبر گله دار عراقی[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 85

  • )) علی اکبر گله دار عراقی متولد 1336 قم که در تاریخ 3 / 1 / 61 در منطقه شوش به اسارت درآمد. وی در تاریخ 19 / 6 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.