عیسی نریمیسایی

بیانات امام در آسایشگاهها می چرخید

‏یکی از محورهای اساسی کار فرهنگی و علمی ما در اسارت بیانات حضرت امام بود. ما‏‎ ‎‏سخنانی را که از حضرت امام به دستمان می رسید (از طریق نامه ها یا رادیویی که در‏‎ ‎‏اختیار داشتیم) می نوشتیم و بین اسرا پخش می کردیم. مجموعه خیلی حجیمی از بیانات‏‎ ‎‏حضرت امام در موضوعات مختلف ـ مثل تفسیر قرآن، تفسیر ادعیه، ملاقاتهایی که با‏‎ ‎‏حضرت امام انجام شده بود، بیانات ایشان در بعضی از مقالات و... ـ گرد آمده بود که‏‎ ‎‏به صورت دوره ای در آسایشگاهها می چرخید و گروههای فرهنگی آن را تکثیر‏‎ ‎


کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 107
‏می کردند و به دست رفقا می دادند. تقریباً در هفته یکی دوبار پیامهای حضرت امام یا‏‎ ‎‏ملاقاتهای حضرت امام یا بیانات و افکار و اندیشه های علمی حضرت امام برای عموم‏‎ ‎‏قرائت می شد و به صورت جزوه در آسایشگاهها دست به دست می چرخید و رفقا‏

‏استفاده می کردند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 108