عیسی نریمیسایی

برکت اسارت

‏خیلی از رفقا در اسارت بود که به شخصیت و ابعاد وجودی حضرت امام پی بردند و‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 108
‏شناخت دقیق زوایای فکری و ابعاد وجودی حضرت امام و ابعاد عرفانی و ابعاد معنوی‏‎ ‎‏ایشان برایشان ممکن شد. نگاه عمیق به حضرت امام و شناخت ایشان در اسارت بود که‏‎ ‎‏برای بسیاری از دوستان حاصل شد و تازه آن موقع فهمیدند که دشمن چرا این قدر علیه‏‎ ‎‏امام تبلیغ می کند. ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 109