عیسی نریمیسایی

تا نگویی مرگ بر امام، تو را از زندان خارج نمی کنیم

‏در موارد متعدد، عراقی ها افرادی را  که می دانستند متعصب و حزب اللهی هستند صدا‏‎ ‎‏می کردند و فرمانده عراقی ها به آنها می گفت: بگو مرگ بر امام وگر نه تو را حسابی‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 111
‏شکنجه می کنیم و به زندان می بریم. آنها می دانستند که او نمی گوید، لذا همان جا او را‏‎ ‎‏کتک می زدند و بعد به سلول انفرادی می بردند. می گفتند: تا نگویی مرگ بر امام تو را از‏‎ ‎‏زندان خارج نمی کنیم؛ ولی بعد از چند روز، مجبور می شدند او را آزاد کنند، چون‏‎ ‎‏می دیدند که او لب به این سخن باز نمی کند؛ لذا کم کم از او دست بر می داشتند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 112