عیسی نریمیسایی

دستاورد شکنجه ها

‏بالاخره، مقاومتهای سخت بچه ها باعث عقب نشینی عراقی ها شد و آنها فهمیدند که‏‎ ‎‏کارهایشان باعث مقاومت و تحریک بیشتر اسرا می شود و اسرا را در عقاید خودشان‏‎ ‎‏محکمتر و مقاومتر می کند و این نتیجه مهمی بود که عراقی ها گرفتند، و ما به خوبی‏‎ ‎‏متوجه این مسأله می شدیم. البته این دستاورد خوب و نتیجه عالی، آسان به دست نیامد،‏‎ ‎‏بلکه با شکنجه های طاقت فرسای بندگان بی گناه و مظلوم خداوند به دست آمد.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 112