عیسی نریمیسایی

روش طراحی

‏گاهی طراحی عکس امام با استفاده از روزنامه های عراقی بود؛ مثلاً، گاهی روزنامه ها‏‎ ‎‏عکسی از امام می زدند یا تصویر رزمندگانی را که عکس حضرت امام به دست داشتند‏‎ ‎‏نشان می دادند یا بعضی صحنه ها را که در آنها امام با بعضی از مسئولان دیدارهای‏‎ ‎‏داخلی یا خارجی داشتند. گاهی نیز برای بچه ها عکسهایی از ایران می رسید که‏‎ ‎‏خانواده ها دسته جمعی در خانه گرفته بودند و بالای سر آنها قاب عکس حضرت امام‏‎ ‎‏بود. بچه ها از روی همین عکسها طراحی می کردند و نقاشی می کشیدند و تصویر امام را‏‎ ‎‏به اندازه دلخواه بزرگ می کردند و الحمدلله ما از این جهت بی نیاز بودیم. حتی اساتیدی‏‎ ‎‏داشتیم که به دیگران نقاشی و طراحی یاد می دادند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 113