عیسی نریمیسایی

صلح حدیبیه، پذیرش قطعنامه

‏پذیرش قطعنامه باعث شد روحیه بچه ها ضعیف شود. آنها افسوس می خوردند که چرا‏‎ ‎‏در ایران نیستند تا از اخبار و اطلاعات مطلع شوند و بدانند چرا امام جنگ را تمام کرده‏‎ ‎‏است؟ آنهابه خاطر خون شهدا و اهداف و آرزوهای امام که برای آنها به جنگ آمده‏‎ ‎‏بودند، ناراحت بودند. بعضیها می گفتند: ما جنگ را باخته ایم. و بعضیها آنقدر از این‏‎ ‎‏جریان ناراحت بودند که سرشان را به زمین می کوبیدند و خلاصه، خیلی ناراحت بودند.‏‎ ‎‏ناچار، بنده و چند نفر از رفقا جمع شدیم و از صلح حدیبیه در زمان رسول خدا(ص) یاد‏‎ ‎‏کردیم و گفتیم: رسول خدا(ص) صلاح دانستند در آن مقطع صلح کنند، و اکنون هم که‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 123
‏امام، ولی فقیه جامعه است تصمیم به صلح گرفته اند. ایشان صلاح کار را خود بهتر‏‎ ‎‏می دانند، لذا نگرانی ما بیهوده است و ایشان آگاهتر از آن است که به ضرر جامعه‏‎ ‎‏اسلامی کاری انجام دهد. ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 124