حسین مولایی راد

اولین خواسته مأموران اردوگاه

‏بعد از اینکه عراقی ها ما را اسیر کردند، گفتند بگویید: الموت للخمینی. اولین حرفشان‏‎ ‎‏این بود. بعد هم می گفتند بگویید: الموت للهاشمی رفسنجانی. ولی ما ابا می کردیم و هر‏‎ ‎‏چه می گفتند بگویید، ما نمی گفتیم و آنها هم مشغول کتک زدن ما می شدند و این برنامه‏‎ ‎‏تا مدتها ادامه داشت. بعضی جاها هم می گفتند با انگشت بنویسید: الموت للخمینی،‏‎ ‎‏ولی ما باز هم ابا می کردیم و آنها بچه ها را زیر ضربه های چوب و کابل می گرفتند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 143