عباس سعادتی فر

گروه سرود

‏من ذوق شعری ام بد نیست. الآن هم شعرهای مختلفی می گویم یا برای بعضی از مداحان‏‎ ‎‏شعر درست می کنم. من آنجا هم  شعر درست می کردم که با سرود می خواندیم. مثلاً،‏‎ ‎‏زمانی که ایران عملیات می کرد، ما می رفتیم با بچه ها می نشستیم و سرود درست‏‎ ‎‏می کردیم؛ سرودهای قشنگ با ریتمهای قشنگ. گروه سرود ما ده تا پانزده نفر بودند.‏

‏ما به هر مناسبتی که پیش می آمد جشن می گرفتیم و شعرهایی را که درست کرده‏‎ ‎‏بودیم می خواندیم. در این برنامه ها که در آسایشگاه اجرا می شد بچه ها از عکس امامی‏‎ ‎‏که روی پارچه ای گلدوزی شده بود و خیلی قشنگ بود استفاده می کردند. البته ما برای‏‎ ‎‏آسایشگاه نگهبان داشتیم و اطراف آسایشگاه سه نفر نگهبان می گذاشتیم که عراقی ها از‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 149
‏هر طرف آمدند، سریع برنامه هایمان را به هم بزنیم. ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 150