عباس سعادتی فر

هیچ کس با عراقی ها حرف نزند

‏ما در اردوگاه خودمان رابطه با عراقی ها را ممنوع کرده بودیم و رابطه فقط از طریق ارشد‏‎ ‎‏و مسئول اردوگاه برقرار می شد. چون می دانستیم اگر سرباز عراقی با اسیر ایرانی رابطه‏‎ ‎‏برقرار کند، در قدم بعدی حتماً باید با او همکاری کند. به خاطر همین، به بچه ها گفته‏‎ ‎‏بودیم که هیچ کس با عراقی ها حرف نزند و رابطه برقرار نکند و اگر کسی ارتباط برقرار‏‎ ‎‏می کرد، سریع بازخواستش می کردیم که تو به چه دلیل این کار را کردی؟ لذا کسانی که‏‎ ‎‏جاسوسی می کردند هم نمی توانستند با عراقی ها حرف بزنند و مجبور بودند مطالبشان‏‎ ‎‏را بنویسند و از زیر در اتاق نگهبانها به داخل بیندازند. از این طریق، خیلی محدودیت‏‎ ‎‏برای آنان درست شده بود و نمی توانستند با عراقی ها خودمانی بشوند و رابطه برقرار‏‎ ‎‏کنند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 151