عباس سعادتی فر

ما مطیع امام هستیم

‏در مسائل سختی که در زمان اسارت پیش می آمد، مثل پذیرش قطعنامه و عزل آقای‏‎ ‎‏منتظری و...، بچه های اردوگاه همه یکصدا می گفتند که ما مطیع امام هستیم. یکی از‏‎ ‎‏دلایل عدم انحراف فکری بچه ها در طول اسارت، همین پایبند بودن آنها به تفکرات امام‏‎ ‎‏بود. اگر امام می گفت این کار را بکنید، بچه ها حتماً انجام می دادند. زمانی که ایران‏‎ ‎‏قطعنامه را قبول کرد، همه سؤال می کردند که چرا ایران قطعنامه را قبول کرد. این مسأله‏‎ ‎‏در جلساتی که داشتیم بررسی و تحلیل شد و در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که چون‏‎ ‎‏امام تصمیم گرفته اند قطعنامه را قبول کنند، ما هم راضی هستیم. ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 153