حسین دشتی

بهانه گیری عراقی ها

‏عراقی ها، به بهانه های مختلف، اسرا را وادار به توهین به امام می کردند و چنانچه کسی‏‎ ‎‏از این کار خودداری می کرد، به شدت تنبیهش می کردند؛ مثلاً، بهانه می گرفتند که چرا‏‎ ‎‏لباست اینطور است؟ یا چرا دمپایی ات به این صورت است؟ چرا دیر آمدی؟ و... . با این‏‎ ‎‏بهانه ها فرد را وادار می کردند به امام توهین کند و در صورت خودداری، او را به شدت‏‎ ‎‏مورد ضرب و شتم قرار می دادند. ضمناً، او را شناسایی می کردند و در زمانهای مختلف‏‎ ‎‏به سراغش می آمدند و به دفعات، اذیت و آزارش می کردند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 159