حسین دشتی

روش تهیه عکس

‏در بین بچه ها طراحانی بودند که عکس امام را می کشیدند. یادم هست در اردوگاه ما‏‎ ‎‏شخصی بود که در نامه هایی که ما می نوشتیم، با مداد عکس ما را می کشید. ایشان عکس‏‎ ‎‏امام را در ابعاد خیلی بزرگ به شکلی جالب و بسیار طبیعی روی پتو می کشید. او با زغال‏‎ ‎‏یا با استفاده از قرصهایی که در بیمارستان به ما می دادند این کار را می کرد. بعضی وقتها‏‎ ‎‏هم بچه ها عکس امام را روی کاغذ می کشیدند و آن را می بریدند و با چسب روی پتو‏‎ ‎‏می چسباندند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 160