علی قاسمی مقدم

خبر بیماری امام

‏ما از طریق رادیویی که از دشمن به دست آورده بودیم، به صورت مخفیانه، از خبر‏‎ ‎‏بیماری امام مطلع شدیم و بعد از اینکه این خبر را شنیدیم، مشغول برگزاری مراسم دعا‏‎ ‎‏برای شفای حضرت امام شدیم؛ اما از رحلت امام از طریق بلندگوی اردوگاه باخبر‏‎ ‎‏شدیم. بعد از انتشار این خبر، سکوت تمام اردوگاه 1700 نفری ما را فراگرفت و‏‎ ‎‏هیچ کس علاقه ای برای صحبت با دیگری نداشت. در یک آسایشگاه که فاصله هر نفر با‏‎ ‎‏دیگری چهار انگشت بیشتر نبود، کسی با دیگری حرف نمی زد. همه غرق در ماتم‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 165
‏بودند. در فضای اردوگاه هم فقط صدای پای بچه ها شنیده می شد. این بود تا اینکه مدتی‏‎ ‎‏بعد خبر انتخاب آیت الله خامنه ای را شنیدیم. این خبر باعث شد کمی بچه ها آرام شوند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 166