علی قاسمی مقدم

هنر در خدمت ارزشها

‏در هر مناسبتی که در ایران جشن بود، آنجا هم جشن بود. ما نقاشان ماهری داشتیم که‏‎ ‎‏خیلی سریع از امام عکسهای بزرگ یا کوچکی می کشیدند. یکی از بچه ها بود که عکس‏‎ ‎‏امام را با گچ روی پتو می کشید و در مواقع خطر با یک تکان که به پتو می دادیم پاک‏‎ ‎‏می شد. این اواخر هم، یکی از بچه ها ابتکار جالبی به خرج داده بود و عکس امام را‏‎ ‎‏به صورت پازل در آورده بود که قسمتهای آن از هم جدا بود و تا به هم وصل نمی شد‏‎ ‎‏مشخص نمی شد که چیست. بچه ها این کارها را خیلی راحت و بدون زحمت انجام‏‎ ‎‏می دادند، چون واقعاً هنرمند و ماهر بودند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 168