جهانگیر صفری

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جهانگیر صفری[1]

‏ ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 171

  • )) جهانگیر صفری متولد 1342 همدان که در تاریخ 20 / 12 / 61 در منطقه فکه به اسارت درآمد. وی در تاریخ 30 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.