جهانگیر صفری

نظر امام بر اساس مصلحت

‏نفوذ کلام امام همیشه در بین اسرا محسوس بود. حتی بعد از قبول قطعنامه هم این مسأله‏‎ ‎‏وجود داشت و اینطور نبود که با قبول قطعنامه، که موجب ناراحتی خیلی از رزمندگان و‏‎ ‎‏خصوصاً اسرا شده بود، از نفوذ کلام امام کاسته شود. بچه ها همیشه می گفتند: امام‏‎ ‎‏اینطور مصلحت دانسته اند. و برای همه ما اینطور جا افتاده بود که هر چه امام بگویند‏‎ ‎‏بر اساس مصلحت است و دستور ایشان، در جایگاه ولایت فقیه، واجب الاطاعه است.‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 174