محسن مهدوی نژاد

ارزش پیام و سخن امام

‏در زمان اسارت، پیام امام برای ما معنی و ارزش فوق العاده ای داشت. الآن که ما در ایران‏‎ ‎‏هستیم، روایاتی از ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ را می خوانیم و یادداشت می کنیم. به همین‏‎ ‎‏ترتیب، پیامهای حضرت امام در اسارت برای ما ارزش داشت. ما به امام و پیامهایش با‏‎ ‎‏این احترام نگاه می کردیم. پیامها با مشکلات فراوان به دست ما می رسید و خدا می داند‏‎ ‎‏که چقدر برای ما راهگشا بود. وقتی صلیب سرخ کاغذ می آورد و ما به خانواده هامان نامه‏‎ ‎‏می نوشتیم، با مشکلات بسیار زیادی از آنها درخواست می کردیم که برای ما از‏‎ ‎‏فرمایشات امام بنویسند که البته، اگر عراقی ها متوجه می شدند، کلی شکنجه و زندان‏‎ ‎‏داشت و به بغداد گزارش می دادند که این اسیر ایرانی نامۀ سیاسی نوشته است. ما‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 176
‏هزاران مشکل و سختی را به جان می خریدیم و از خانواده ها درخواست می کردیم که از‏‎ ‎‏حضرت امام برای ما بگویند. البته، خیلی کم به این هدف می رسیدیم و ظاهراً آنها هم‏‎ ‎‏می ترسیدند چیزی بفرستند و برای ما مشکل ساز بشود.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 177