محسن مهدوی نژاد

یاد و خاطره و عکس امام

‏مطلب دیگری که برای من جالب بود اینکه یاد و خاطره حضرت امام برای ما خیلی مهم‏‎ ‎‏بود و در مناسبتها سعی می کردیم از عکس امام استفاده کنیم. و روی این مسأله اصرار‏‎ ‎‏داشتیم که یاد و نام امام همیشه زنده بماند. عراقی ها هم می دانستند که همه این مقاومتها‏‎ ‎‏و سرسختیها از علاقه و عشق ما به حضرت امام نشأت گرفته است؛ لذا حساسیت‏‎ ‎‏ویژه ای به امام و عکس امام و اسم و نام حضرت امام داشتند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 177