حبیب الله‌ معصوم

گروهبان عراقی دعوت به صبر میکرد

‏مورد دیگر، گروهبانی به نام احمد بود که به من مراجعه کرد و گفت: حبیب، به‏‎ ‎‏بچه ها بگو آرام باشند و صبر پیشه کنند. اهل بیت ـ علیهم السلام ـ هم از دنیا رفتند‏‎ ‎‏و پیامبر و علی و فاطمه هم از دنیا رفتند. او امام را در کنار اهل بیت قرار داده بود و او را‏‎ ‎‏با آنها مقایسه می کرد و این مقایسه درستی بود. به راستی امام شاگردی بزرگ برای‏‎ ‎‏این خاندان بود. او با گریه و بغض این حرفها را می زد و می گفت: همان طور که اهل بیت‏‎ ‎‏ـ علیهم السلام ـ از دنیا رفتند و شیعیان صبر کردند، شما هم باید در غم از دست رفتن‏‎ ‎‏امام، صبر کنید. ‏

‏معلوم بود که او شیعه است. ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 192