محمدمراد حمزه ای

بوی هجران

‏هیچ کس نمی تواند درد یتیمی را درک کند. این سخن تا حدی درست است، اما هیچ گاه‏‎ ‎‏یتیم شدن در غربت و اسارت را کسی درک نمی کند. انسان بسیاری از مشکلات روزگار‏‎ ‎‏را می تواند تحمل کند. اگر او روحیه داشته باشد و شکست درونی نداشته باشد، در برابر‏‎ ‎‏کوهی از مشکلات می تواند ایستادگی کند.‏

‏روزهای اول خرداد سال 1368 بود که گاهی دوستان می آمدند و می گفتند خواب‏‎ ‎‏امام را دیده ایم؛ خواب می بینیم که از امام خداحافظی می کنیم یا امام از ما خداحافظی‏‎ ‎‏می کنند و... . رفقا برای تعبیر خواب پیش بنده می آمدند و چون بنده هم نظریه هایی‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 205
‏می دادم، آنها فکر می کردند ما هم چیزی بلد هستیم. بچه ها این خوابها را به من می گفتند‏‎ ‎‏و من همه را می شنیدم و تأسف می خوردم و جرأت نمی کردم بگویم ممکن است‏‎ ‎‏تعبیرش مثلاً فوت امام باشد. اصلاً، به خودم اجازه چنین تعبیری نمی دادم، لذا می گفتم‏‎ ‎‏ان شاء الله خیر است.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 206