محمد خطیبی

عشق جاودان

‏یک جوان دیگر از بچه های بوشهر هم با ما بود که فامیلی اش یادم نیست. یک روز که در‏‎ ‎‏صف ایستاده بودیم، یکی از فرماندهان عراقی، که شاید سرهنگ بود، از این بنده خدا‏‎ ‎‏خواست که علیه حضرت امام شعار بدهد. ایشان شعار نداد و به جای آن مرگ بر صدام‏‎ ‎‏گفت. در آن لحظه عراقی ها کاری به کارش نداشتند، ولی بعداً آن بنده خدا را چنان‏‎ ‎‏ترساندند که حالت روانی پیدا کرده بود و وحشت زده شده بود. خلاصه، می خواهم این‏‎ ‎‏را بگویم که حتی بعد از رحلت امام هم نیروهای بسیجی حاضر نبودند شعار مرگ بر‏‎ ‎‏امام بدهند و این به بعثیها می فهماند که علاقه و عشق به حضرت امام در قلب رزمندگان‏‎ ‎‏ایرانی است و اینطور نیست که آنها از امام یا از نظام هراسی داشته باشند و بترسند که‏‎ ‎‏آنها را در ایران به خاطر چنین شعارهایی مجازات کنند، بلکه عشق به امام همیشه حتی‏‎ ‎‏پس از ارتحال ایشان ـ در دلهای بچه ها جای دارد.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 228