عبدالکریم مازندرانی

مرگ بر سیدی!

‏از ما زیاد می خواستند که به حضرت امام اهانت کنیم. ما هم به جای خمینی «سیدی»‏‎ ‎‏می گفتیم که هم وزن آن است. ضمن آنکه ما هنگام صحبت کردن با عراقی ها به آنان هم‏‎ ‎‏می گفتیم: سیدی. وقتی ما در صف آمار بلند می شدیم تا به افسر عراقی احترام بگذاریم،‏‎ ‎‏باید مرگ بر امام می گفتیم. ولی ما می گفتیم مرگ بر سیدی که منظور از «سیدی»‏‎ ‎‏عراقی ها بودند. منتها این کلمه را خیلی آشکار نمی کردیم، به شکلی که اینها‏‎ ‎‏نمی فهمیدند چه می گوییم. بقیه بچه ها هم هر کسی چیزی می گفت؛ مثلاً، بچه های آخر‏‎ ‎‏صف می گفتند: مرگ بر تریلی، که من به آنها می گفتم چیزی بگویند که خیلی واضح‏‎ ‎‏نباشد.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 233