عبدالکریم مازندرانی

از عهده برآمدیم

‏بچه ها به انحای مختلف، از شعار دادن علیه امام فرار می کردند. جالب اینکه وقتی‏‎ ‎‏عراقی ها این قضیه را فهمیدند گفتند: چرا شما مرگ بر خمینی نمی گویید؟ گفتیم: ما‏‎ ‎‏چیزی را که شما خواسته اید انجام می دهیم و بیشتر از این نمی توانیم. گفتند: نه، باید‏‎ ‎‏یکی یکی بیایید، و اینجا جلوی ما بگویید. بعد، یک نفر را انتخاب می کردند و می گفتند:‏‎ ‎‏تو بگو مرگ بر خمینی می گفت: مرگ بر سیدی. گوششان را تیز می کردند، ولی متوجه‏‎ ‎‏نمی شدند که واقعاً می گوید خمینی یا سیدی یا چیز دیگر. این بود که الحمدلله ما آنجا را‏‎ ‎‏خوب گذراندیم؛ یعنی از عهده برآمدیم.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 233