مصطفی محمدی نجف آبادی

سخنان امام در بین شاخ و برگها

‏کار دیگری که در راستای ترویج اندیشه های امام انجام شد این بود:‏

‏چون دیوارهای آسایشگاهها سیمانی بود، بچه ها به عراقی ها اعتراض کردند که ما‏‎ ‎‏خیلی اینجا ناراحت هستیم و روحیه مان خراب شده. اگر اجازه بدهید ما خودمان این‏‎ ‎‏آسایشگاهها را رنگ کنیم. آنها موافقت کردند و ما هم این کار را کردیم بچه ها با ترفند‏‎ ‎‏خاصی اندیشه های امام و اطلاعاتی را که از امام داشتند بر روی دیوارها می نوشتند؛‏‎ ‎‏به این صورت که ما روی دیوارها گل و سبزه می کشیدیم و در بین شاخ و برگ آنها‏‎ ‎‏صحبتهای امام را با خط زیبا و قشنگ، طوری که عراقی ها متوجه نشوند، می نوشتیم. ما‏‎ ‎‏به این ترتیب، دیوارآسایشگاه را نقاشی کردیم و این نقاشیها پر از گل و بوته و پرنده بود.‏‎ ‎‏بچه ها با این کار فعالیتی فرهنگی می کردند که این خیلی به آنها روحیه می داد و ارادت‏‎ ‎‏آنان را نسبت به امام حفظ می کرد. خوشبختانه عراقی ها هم بویی از این مسأله نبردند.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 252