فصل دوم

تشویق به علم و تحصیل

 

کتابپدر مهربانصفحه 119