تست 22

‏انبیا‏‎ ‎‏هم‏‎ ‎‏آمدند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏اسلحه‏‎‌‎‏دارهای‏‎ ‎‏بی‏‎‌‎‏صلاحیت‏‎ ‎‏بی‏‎‌‎‏عقل‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏خلع‏‎ ‎‏سلاح‏‎ ‎‏کنند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‎ ‎‏نتوانستند؛آنها‏‎ ‎‏قلدر‏‎ ‎‏بودند‏‎.‎‎ ‎

‏اواخر‏‎ ‎‏دی‏‎ 56‎‎ ‎

‏فریادهای‏‎ ‎‏کوبنده‏‎ ‎‏علیه‏‎ ‎‏دستگاه‏‎ ‎‏جبار‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏چپاولگر‏‎ ‎‏برای‏‎ ‎‏بپاداشتن‏‎ ‎‏حکومت‏‎ ‎‏عدل‏‎ ‎‏اسلام‏‎ ‎‎ ‎‏است‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏کوشش‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏راه‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏اعظم‏‎ ‎‏عبادات‏‎ ‎‏است،و‏‎ ‎‏فدایی‏‎ ‎‏دادن‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏راه‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏سیرۀ‏‎ ‎‏انبیای‏‎ ‎‎ ‎‏عظام،خصوصا‏‎ ‎‏نبی‏‎ ‎‏اکرم‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏وصی‏‎ ‎‏بزرگ‏‎ ‎‏او،امیر‏‎ ‎‏مؤمنان‏‎ ‎‏است‏‎.‎‎ ‎

‎15/6/57‎‎ ‎

‏راه‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏راه‏‎ ‎‏خدا‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏اولیای‏‎ ‎‏خدا‏‎ ‎‏است‏‎.‎‏خون‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏راهی‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏ریزد‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏خون‏‎ ‎‏پیغمبران‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‎ ‎‏امامان‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏اصحاب‏‎ ‎‏صلاحیتدار‏‎ ‎‏آنان‏‎ ‎‏ریخته‏‎ ‎‏شد‏‎.‎‏شما‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏آنان‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏پیوندید‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏نه‏‎ ‎‏تنها‏‎ ‎‏غم‏‎ ‎‎ ‎‏ندارد،که‏‎ ‎‏شادی‏‎‌‎‏آور‏‎ ‎‏است‏‎.‎‎ ‎

‎20/7/57‎‎ ‎

‏ابراهیم‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ملاحظه‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنید،تیشه‏‎‌‎‏اش‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏برداشت‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏بتهایی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏مال‏‎ ‎‏اشراف‏‎ ‎‏بود،‏‎ ‎

کتابرویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)صفحه 38
‎ ‎‏ابراهیم‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ملاحظه‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنید،تیشه‏‎‌‎‏اش‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏برداشت‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏بتهایی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏مال‏‎ ‎‏اشراف‏‎ ‎‏بود،‏‎ ‎‏شکست‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏اشراف‏‎ ‎‏درافتاد‏‎ ‎‏برای‏‎ ‎‏منافع‏‎ ‎‏توده‏‎‌‎‏ها‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏برای‏‎ ‎‏اینکه‏‎ ‎‏ظلم‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏توده‏‎‌‎‏ها‏‎ ‎‏اینها‏‎ ‎‏نکنند‏‎. ‎‎ ‎

‏البته‏‎ ‎‏آنها‏‎ ‎‏معنویات‏‎ ‎‏هم‏‎ ‎‏نقطۀ‏‎ ‎‏اصلیش‏‎‍[‍‎‏ان‏‎]‎‏بوده‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏لکن‏‎ ‎‏وقتی‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏دیدند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏یک‏‎ ‎‏ظلمی‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‎ ‎‏جامعه‏‎ ‎‏واقع‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏شود،موظف‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏دانستند‏‎ ‎‏خودشان‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏سرانی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ظلم‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنند،‏‎ ‎‎ ‎‏درافتند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏جنگ‏‎ ‎‏بکنند‏‎[‎‏و‏‎ ‎‏یا‏‎]‎‏هر‏‎ ‎‏جوری‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ممکن‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏برایشان؛با‏‎ ‎‏آنها‏‎ ‎‏درافتند‏‎.‎‎ ‎

‎23/7/57‎‎ ‎

‏انبیا‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏مبعوث‏‎ ‎‏شدند‏‎ ‎‏اول‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏طبقۀ‏‎ ‎‏بالا‏‎ ‎‏مقابله‏‎ ‎‏کردند‏‎.‎‏حضرت‏‎ ‎‏موسی‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏فرعون‏‎ ‎‏مقابله‏‎ ‎‎ ‎‏کرد‏‎.‎‏طبقۀ‏‎ ‎‏بالا‏‎ ‎‏اولی‏‎ ‎‏هستند‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏اینکه‏‎ ‎‏مقابله‏‎ ‎‏بشوند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏هدایت‏‎ ‎‏بشوند‏‎.‎‎ ‎

‎4/10/58‎‎ ‎

‏هیچ‏‎ ‎‏جنگی‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏دنیا‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏بین‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏بوده‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏غیرشان،نبوده‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏الاّ‏‎ ‎‏اینکه‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏خواستند‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‎ ‎‏سرکشها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏آرام‏‎ ‎‏کنند،انانیّتها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏بکوبند‏‎.‎‎ ‎

‎15/4/59‎‎ ‎

‏انقلاب‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏راه‏‎ ‎‏هدف‏‎ ‎‏الهی‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏استقرار‏‎ ‎‏حکومت‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏همان‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏انبیای‏‎ ‎‏عظام‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏راه‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‎ ‎‏فداکاریها‏‎ ‎‏نمودند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏پیامبر‏‎ ‎‏عظیم‏‎ ‎‏الشأن‏‎ ‎‏اسلام‏‎ ‎‏تا‏‎ ‎‏آخرین‏‎ ‎‏لحظات‏‎ ‎‏زندگی‏‎ ‎‏پربرکت‏‎ ‎‏خود‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏راه‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‎ ‎‏همۀ‏‎ ‎‏توان،فداکاری‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏ایثار‏‎ ‎‏فرمود،و‏‎ ‎‏امامان‏‎ ‎‏بزرگوار‏‎ ‎‏اسلام‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏چه‏‎ ‎‏داشتند‏‎ ‎‏نثار‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏کردند‏‎.‎‎ ‎

‎10/5/60‎‎ ‎

‏تمام‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏برای‏‎ ‎‏اصلاح‏‎ ‎‏جامعه‏‎ ‎‏آمده‏‎‌‎‏اند،تمام‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏همۀ‏‎ ‎‏آنها‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏مسأله‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏داشتند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏فرد‏‎ ‎‎ ‎‏باید‏‎ ‎‏فدای‏‎ ‎‏جامعه‏‎ ‎‏بشود‏‎.‎‏فرد‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏چه‏‎ ‎‏بزرگ‏‎ ‎‏باشد‏‎-‎‏بالاترین‏‎ ‎‏فرد‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ارزشش‏‎ ‎‏بیشتر‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏چیز‏‎ ‎

کتابرویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)صفحه 39
‎ ‎‏باید‏‎ ‎‏فدای‏‎ ‎‏جامعه‏‎ ‎‏بشود‏‎.‎‏فرد‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏چه‏‎ ‎‏بزرگ‏‎ ‎‏باشد‏‎-‎‏بالاترین‏‎ ‎‏فرد‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ارزشش‏‎ ‎‏بیشتر‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏چیز‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏دنیا‏‎-‎‏وقتی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏مصالح‏‎ ‎‏جامعه‏‎ ‎‏معارضه‏‎ ‎‏کرد‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏فرد،باید‏‎ ‎‏فدا‏‎ ‎‏بشود‏‎.‎‏سید‏‎ ‎‏الشهدا‏‎ ‎‎ ‎‏روی‏‎ ‎‏همین‏‎ ‎‏میزان‏‎ ‎‏آمد،رفت‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏خودش‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏اصحاب‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏انصار‏‎ ‎‏خودش‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏فدا‏‎ ‎‏کرد؛که‏‎ ‎‏فرد‏‎ ‎‏باید‏‎ ‎‎ ‎‏فدای‏‎ ‎‏جامعه‏‎ ‎‏بشود،جامعه‏‎ ‎‏باید‏‎ ‎‏اصلاح‏‎ ‎‏بشود؛‏‎ ‎‏لِیَقُومَ‏‎ ‎‏النّٰاسُ‏‎ ‎‏بِالْقِسْطِ،‏‎ ‎‎[1]‎‏باید‏‎ ‎‏عدالت‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏بین‏‎ ‎‏مردم‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏بین‏‎ ‎‏جامعه‏‎ ‎‏تحقق‏‎ ‎‏پیدا‏‎ ‎‏بکند‏‎.‎‏جانها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏دادند،مالها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏دادند،زحمتها‏‎ ‎‎ ‎‏کشیدند‏‎.‎‎ ‎

‎18/6/60‎‎ ‎

‏همۀ‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏آمدند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏قلدرها‏‎ ‎‏دعوا‏‎ ‎‏کردند‏‎.‎‏البته‏‎ ‎‏آنهایی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏خواهند‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏قبول‏‎ ‎‏نکنند‏‎ ‎‎ ‎‏و‏‎ ‎‏وابستگان‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏محکوم‏‎ ‎‏کنند،آنها‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏گویند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏دین‏‎ ‎‏برای‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏مردم‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‎ ‎‏تخدیر‏‎ ‎‏کند،اینها‏‎ ‎‏تخدیر‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏چاپند‏‎.‎‏ولی‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏کس‏‎ ‎‏نگاه‏‎ ‎‏کند‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‎ ‎‏سیرۀ‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏صدر‏‎ ‎‏عالم‏‎ ‎‏تا‏‎ ‎‏حالا،می‏‎‌‎‏بیند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏آنی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏اطراف‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏جمع‏‎ ‎‏شدند‏‎ ‎‏مظلومها‏‎ ‎‎ ‎‏هستند،آنی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏مقابل‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏بودند‏‎ ‎‏قلدرها‏‎ ‎‏بودند‏‎.‎‏ما‏‎ ‎‏هیچ‏‎ ‎‏نبی‏‎‌‎‏ای‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏سراغ‏‎ ‎‏نداریم‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏یک‏‎ ‎‎ ‎‏قلدری‏‎ ‎‏ساخته‏‎ ‎‏باشد‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏ضد‏‎ ‎‏ملت‏‎ ‎‏خودش‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏هیچ‏‎ ‎‏وصی‏‎ ‎‏نبی‏‎‌‎‏ای‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏سراغ‏‎ ‎‏نداریم‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ساخته‏‎ ‎‎ ‎‏باشد‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏ضد‏‎ ‎‏ملت‏‎ ‎‏خودش‏‎.‎‏این‏‎ ‎‏سیرۀ‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏صدر‏‎ ‎‏عالم‏‎ ‎‏تا‏‎ ‎‏زمان‏‎ ‎‏خاتم‏‎ ‎‏همین‏‎ ‎‏بوده‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‎ ‎‏در‏‎ ‎‏مقابل‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏قدرتهایی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ظالم‏‎ ‎‏بودند‏‎-‎‏منتها‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏کدام‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏یک‏‎ ‎‏محیطی‏‎ ‎‏بودند‏‎-‎‏از‏‎ ‎‏آنجا‏‎ ‎‎ ‎‏شروع‏‎ ‎‏کردند‏‎.‎‏حضرت‏‎ ‎‏موسی‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏یک‏‎ ‎‏محیطی‏‎ ‎‏بوده‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏آنجا‏‎ ‎‏شروع‏‎ ‎‏کردند‏‎.‎‏لکن‏‎ ‎‏مقصد‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‎ ‎‏بوده‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏ریشۀ‏‎ ‎‏استکبار‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏جهان‏‎ ‎‏بکنند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏مردم‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏ظلمهایی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏بر‏‎ ‎‏ایشان‏‎ ‎‎ ‎‏می‏‎‌‎‏شود‏‎ ‎‏نجات‏‎ ‎‏بدهند‏‎.‎‎ ‎

‎30/10/60‎‎ ‎

‏سیرۀ‏‎ ‎‏انبیا‏‎ ‎‏برای‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏بوده‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏مقابل‏‎ ‎‏طاغوت‏‎ ‎‏محکم‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏ایستادند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏مقابل‏‎ ‎‎ ‎

کتابرویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)صفحه 40
‎ ‎‏ضعفا‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏فقرا‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏مستضعفین‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏مستمندان‏‎ ‎‏فروتن‏‎ ‎‏بودند‏‎.‎‎ ‎

‎7/6/61‎‎ ‎

‏سیرۀ‏‎ ‎‏انبیای‏‎ ‎‏عظام،صلّی‏‎ ‎‏اللّه،علی‏‎ ‎‏نبیّنا‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏علیهم‏‎ ‎‏اجمعین،و‏‎ ‎‏ائمۀ‏‎ ‎‏اطهار،علیهم‏‎ ‎‏السّلام،‏‎ ‎‎ ‎‏که‏‎ ‎‏سرآمد‏‎ ‎‏عارفان‏‎ ‎‏باللّه‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏رستگان‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏قید‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏بند،و‏‎ ‎‏وابستگان‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏ساحت‏‎ ‎‏الهی‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏قیام‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‎ ‎‏همۀ‏‎ ‎‏قوا‏‎ ‎‏علیه‏‎ ‎‏حکومتهای‏‎ ‎‏طاغوت‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏فرعونهای‏‎ ‎‏زمان‏‎ ‎‏بوده‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏اجرای‏‎ ‎‏عدالت‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏جهان‏‎ ‎‎ ‎‏رنجها‏‎ ‎‏برده‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏کوششها‏‎ ‎‏کرده‏‎‌‎‏اند،به‏‎ ‎‏ما‏‎ ‎‏درسها‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏دهد‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏اگر‏‎ ‎‏چشم‏‎ ‎‏بینا‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏گوش‏‎ ‎‏شنوا‏‎ ‎‏داشته‏‎ ‎‎ ‎‏باشیم‏‎ ‎‏راهگشایمان‏‎ ‎‏خواهد‏‎ ‎‏بود‏‎(‎‏من‏‎ ‎‏اصبح‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏لم‏‎ ‎‏یهتمّ‏‎ ‎‏بأمور‏‎ ‎‏المسلمین‏‎ ‎‏فلیس‏‎ ‎‎ ‎‏بمسلم‏‎). ‎‎[2]‎‎ ‎

‏پیغمبران‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏ابراهیم‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏نظر‏‎ ‎‏بگیرند،ببینند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏آنها‏‎ ‎‏چه‏‎ ‎‏مخالفت‏‎‌‎‏ها‏‎ ‎‎ ‎‏شد،ولی‏‎ ‎‏دست‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏هدفشان‏‎ ‎‏نکشیدند‏‎.‎‎ ‎

‎18/6/63‎‎ ‎

کتابرویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)صفحه 41

  • مانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و بر ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به  راستی و عدالت گرایند.»(حدید/25).
  • سول اللّه(ص)فرموده است:کسی که صبح کند(زندگی روزانه را شروع کند)و به امور مسلمین اهتمام نورزد  مسلمان نیست اصول کافی؛ج 3،ص 238،«کتاب الایمان و الکفر»،«باب الاهتمام بامور المسلمین»،ح 1،4(با  اندکی اختلاف لفظی).