مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است

مقصد اوّل در طهارت است و در آن چند فصل است

مقصد اوّل در طهارت است و در آن چند فصل است

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 55