مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است

نکته عرفانیة

نکتۀ عرفانیة

‏     ‏‏در حدیث ‏‏شریف علل‏‏، که صلوة معراج را تفصیل می دهد و توصیف‏‎ ‎‏می کند، وارد است که پس از آن که رسول خدا با محمل نوری که از جانب‏‎ ‎‏ربّ العزة نازل شده بود به مصاحبت جبرئیل عروج کردند و به آسمان سوم‏‎ ‎‏رسیدند، ملائکه فرار کردند و سجده نمودند و تسبیح گفتند و جبرئیل گفت:‏‎ ‎اَشْهَدُ اَنّ محمّداً رَسُولُ اللّه ، اَشهَدَ اَنّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه ‏. ملائکه مجتمع شدند و‏‎ ‎‏سلام بر رسول خدا کردند، و از حال حضرت امیرالمؤمنین سؤال کردند. و‏‎ ‎‏درهای آسمان گشوده شد و حضرت عروج به آسمان چهارم فرمودند، و در‏‎ ‎‏آنجا ملائکة اللّه چیزی نگفتند. پس، ابواب آسمان گشوده شد و ملائکه‏‎ ‎‏مجتمع شدند و جبرئیل بقیۀ اقامه را گفت ... ‏‏الحدیث.‏‎[1]‎

‏    ‏‏و از تفسیر عیاشی نیز قریب به این مضمون وارد شده. و از این حدیث‏‎ ‎‏معلوم شود که ملائکۀ هیچ یک از آسمانها طاقت مشاهدۀ جمال احمدی‏‎ ‎‏ندارند، و به رؤیت آن نور مقدّس به سجده بیفتند و متفرّق شوند و توهّم نور‏‎ ‎‏حق مطلق کنند؛ و با فصول اذان و اقامه به اُنس رجوع کنند، و ابواب‏‎ ‎‏سماوات مفتوح گردد و رفع حجب شود.‏

‏     پس، سالک باید به واسطۀ این شهادات از احتجابات بیرون آید، و در‏‎ ‎‏شهادت به رسالت از احتجاب تعیّن خلقی بکلی خارج شود؛ چه که مقام‏‎ ‎


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 139
‏رسالت را که برای اشرف الخلقیه ثابت نمود، مقام فنای مطلق و لا استقلالی‏‎ ‎‏تامّ است؛ زیرا که رسالت مطلقۀ ختمیّه خلافت کبرای الهیّۀ برزخیه است؛ و‏‎ ‎‏این خلافتْ خلافت در ظهور و تجلّی و تکوین و تشریع است؛ و خلیفه را از‏‎ ‎‏خود به هیچ وجه استقلالی و تعیّنی نباید باشد و الاّ خلافت به اصالت‏‎ ‎‏برگردد، و این برای احدی از موجودات امکان ندارد.‏

‏     پس، سالک الی اللّه باید مقام خلافت کبرای احمدیّه را به باطن قلب و‏‎ ‎‏روح برساند؛ و به واسطۀ آن، کشف حجاب و خرق ستور نماید و از حجب‏‎ ‎‏تعیّن خلقی بکلّی خارج شود؛ پس، ابواب جمیع سماوات برای او مفتوح‏‎ ‎‏شود و به مقصد خود بی حجاب نائل گردد.‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 140

  • ))    پاورقی 195.