فصل اول ویژگیهای فردی

دلتان فقط به خدا خوش باشد

‏روزی به مناسبتی خواستم که برایم دعا کنند، امام در جواب فرمودند: ‏من هر چند ساعت‎ ‎یک بار به شخص شما دعا می کنم ‏با تعجب پرسیدم: چرا هر چند ساعت یک بار؟‏‎ ‎‏خندیدند و گفتند: ‏هر بار که از قفسه داروها، دارو بر می دارم به یاد شما می افتم‏، در پاسخ‏‎ ‎‏گفتم: آقا، دل ما به دعاهای شما خوش است، ایشان سکوت کردند و اندکی قیافه شان‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 4
‏درهم رفت، بعد با لحن پدرانه و مهربان و در عین حال آمرانه گفتند: ‏سعی کنید فقط دلتان‎ ‎به خدا خوش باشد، نه بنده خدا.

‏     ‏‏این نکته خیلی آموزنده است، امام حتی در مقابل تعارف هم حاضر نبودند سخنی‏‎ ‎‏غیر توحیدی بشنوند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 5

  • )) سید عبدالحسین طباطبایی؛ فصل صبر؛ ص200.